Vad är KBT ?

Våra tankar, känslor, kroppsliga reaktioner och beteenden
kan ses som resultatet av vårt sätt att uppfatta och bearbeta
utifrån och inifrån kommande information. Detta påverkar
hur vi upplever oss själva, andra människor och omvärlden. Tankar, känslor och beteenden påverkar varandra där
beteendet är det som blir synligt för omvärlden.

Redan tidigt i våra liv försöker vi begripliggöra omvärlden.
Man kan se det som att hjärnan sorterar våra erfarenheter
av yttre och inre information till mönster eller scheman, som fungerar som filter genom vilka vi uppfattar omvärlden.
Svårigheter i relationen till sig själv, till andra och omvärlden
kan tyda på att man fastnat i mönster eller scheman, som från början kan ha varit till hjälp, men som kommit att fungera allt sämre.KBT kan beskrivas som en ”integrativ terapiform” d.v.s. flera
viktiga teorier ligger till grund för arbetssättet i KBT.
Grundläggande är teorier om informationsbearbetning och inlärningspsykologi. Andra viktiga teorier inom KBT handlar
om relationer mellan människor och också om människan
som en meningssökande individ. KBT intar även ett perspektiv
på människan som biologisk varelse. Detta sammantaget
gör att synen på problem som människor kan ha är
multifaktoriell, d.v.s. det kan finnas mer än en orsak till
att problem uppstår. Detta ger möjlighet att anpassa
val av metod och behandling utifrån varje
människas unika behov.

KBT har en väldokumenterat god effekt vid ett flertal tillstånd.